×

Warszawskie Dni Różnorodności

Warszawskie Dni Różnorodności

Szanowni Państwo ‼️ 
#RÓŻNORODNOŚĆ 🌈 to #GODNOŚĆ 🍀 
#RÓŻNORODNOŚĆ 🌈 to #SIŁA 💪 
#RÓŻNOROSNOŚĆ 🌈 to #NADZIEJA 💚 

Dziękujemy Warszawskie Dni Różnorodności za zaangażowanie nas w niezwykłe działania ‼️❤️ 

Otwierajcie się na innych! 🦜 
#WarszawaDlaWszystkich jest możliwa! 😉

PL/ENG/RUS 

PL 
Dziś o swojej wizji miasta różnorodnego, dostępnego dla wszystkich, nie dzielącego na lepszych i gorszych opowiedzą Wam członkowie i członkinie niezwykle pięknej inicjatywy Przychodnia dla Bezdomnych „Lekarze Nadziei” .  

„Różnorodność jest naszą codziennością. Na korytarzu w Przychodni każdego dnia spotykamy osoby w kryzysie bezdomności, których życie pewnego dnia zostało złamane. Nie pytamy ich o pochodzenie, religię, orientację, poglądy polityczne – ważny jest dla nas człowiek. Różnorodność to różne możliwości niesienia pomocy dzięki specjalizacjom naszych lekarzy. Różnorodność to nadchodzący dzień, to nadzieja. Przecież to my #JESTESMYzNADZIEJA!”  

Zapytaliśmy również o genezę powstania przychodni dla bezdomnych. 
„Przychodnia dla osób bezdomnych działa nieprzerwalnie od ponad 20 lat. W czasach PRL-u pediatra – dr Maria Zoll Czarnecka – założycielka oddziału warszawskiego uznała, że wśród grup wykluczonych osoby bezdomne są tymi, do których prawie nikt nie wyciąga ręki, a bez tej pomocy nie mają szans naprawić swojego życia. Swoją energią dr Maria zaraziła innych lekarzy i to uzależnienie trwa do dziś.”  

— 
ENG 
About vision of a diverse city, accessible to all, not dividing for better and worse, told us by members of the amazingly beautiful initiative of the „Clinic for homeless. Doctors of hope”. „Diversity is our everyday life. In the hall at the clinic every day we meet people in a crisis of homelessness, whose life was broken one day. We do not ask them about origin, religion, orientation, political views – a man is important to us. Diversity is a variety of ways to help, thanks to the specialties of our doctors. Diversity is the day to come, it’s hope. It’s us #WEAREWITHHOPE! ” 

We also asked about how clinic for homeless was created.  
„The clinic for homeless people has been operating continuously for over 20 years. In the times of PRL, the pediatrician – dr Maria Zoll Czarnecka – founder of the Warsaw branch, decided that among the excluded groups, homeless people are those to whom almost no one helps, and without this help they have no chance to repair their lives. Dr Maria with her energy has influenced other doctors and this addiction continues to this day. ” 

— 
RUS 
Сегодня о вашем видении разнообразного города, доступного для всех, не разделяющего на лучших и худших, расскажут участники и члены группы удивительно прекрасной инициативы Клиника Надежды для бездомных амбулаторных больных. „Разнообразие – это наша повседневная жизнь. В зале Клиники каждый день мы встречаем людей в условиях кризиса бездомности, чья жизнь однажды была сломана. Мы не спрашиваем их о происхождении, религии, ориентации, политических взглядах – человек важен для нас. Разнообразие – это множество способов помочь, благодаря специальностям наших врачей. Разнообразие – это грядущий день, это надежда. Это мы #JESTESMYZNADZIEJA!” 

Мы также спросили о происхождении клиники для бездомных. 
„Клиника для бездомных работает непрерывно уже более 20 лет. Во времена Польской Народной Республики педиатр – доктор Мария Золль Чарнецка – основательница варшавского отделения, пришла к выводу, что среди исключённых групп, бездомные – это те, на кого почти никто не обращает внимания, и без этой помощи у них нет шансов восстановить свою жизнь. Доктор Мария заразила других врачей своей энергией, и эта зависимость сохраняется и по сей день”. 

You May Have Missed